Infolinia +48 22 49 43 790 Zadzwoń          rezerwacje@gorskie-resorty.pl Napisz                 

Regulamin

1. ​OGÓLNE WARUNKI

 • 1.1. Poniższe postanowienia i regulamin („Regulamin serwisu​”) mają zastosowanie do usług świadczonych przez Górskie Resorty.pl Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych partnerów) na stronie internetowej ​www.gorskie-resorty.pl​ („​Serwis​”), na urządzeniach mobilnych, przez e-mail lub telefonicznie.
 • 1.2. Zwrot „​my​”, „​nas​”, „​Spółka ” oznaczają Górskie Resorty.pl, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową (adres: ul. Niedźwiedzia 10, 02-737 Warszawa, NIP: 5213782035) lub jej odpowiednich dostawców, natomiast zwrot „ Użytkownik ” oznacza każdą osobę indywidualną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu (w szczególności wejście, przeszukiwanie, dokonywanie rezerwacji).
 • 1.3. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższy Regulamin.
 • 1.4. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie darmowe dla Użytkownika. Górskie-resorty.pl nie pobierają żadnych dodatkowych opłat od użytkownika za dokonanie Rezerwacji.

2. ​STOSUNEK UMOWNY

 • 2.1. Serwis ​www.gorskie-resorty.pl​ jest platformą internetową, która umożliwia Użytkownikom porównywanie różnych pakietów pobytowych („Pakiety”) w hotelach i resortach („Obiekty​”) oferowanych przez ​podmioty trzecie należące do grupy Górskie Resorty („Partnerzy​”) oraz ich rezerwację.
 • 2.2. Rezerwując Obiekt za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wchodzi w prawnie wiążący stosunek umowny z Partnerem/Obiektem, w którym dokonuje rezerwacji. Zawarta umowa podlega prawu państwa, w którym znajduje się siedziba Partnera. Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu.
 • 2.3. Usługi świadczone przez Spółkę mają charakter pośrednictwa. Pomiędzy Spółką a Użytkownikiem nie jest zawierana jakakolwiek umowa, w związku z czym wszelkie roszczenia Użytkowników powinny być kierowane przeciwko Partnerom.
 • 2.4. Serwis jako pośrednik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika za swoje błędy w Rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Użytkownik lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

 

3. ​USŁUGI

 • 3.1. ​Poprzez wypełnienie i przesłanie formularza z danymi za pomocą Serwisu, Użytkownik może dokonać rezerwacji Pakietu oferowany przez Partnera. Automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie rezerwacji w Obiekcie jest przesyłana Użytkownikowi w imieniu Partnera przez system Spółki i stanowi potwierdzenie rezerwacji, co oznacza nawiązanie prawnie wiążącego stosunku umownego pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.
 • 3.2. ​Użytkownik może wyszukiwać na Stronie internetowej Pakiety po różnych parametrach. W serwisie umieszczone są informacje otrzymane od Partnerów, posiadających Obiekty, zweryfikowane przez Spółkę. Spółka dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje i treści były aktualne i gwarantuje, że wszystkie informacje opublikowane w serwisie są dokładne, kompletne i poprawne.
 • 3.3. ​ Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o działalności Spółki, aktualnych ofertach i promocjach Partnerów. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić wszystkie pola formularza dostępnego na stronie www.gorskie-resorty.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych i kompletnych danych osobowych.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został newsletter. Po kliknięciu w link adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera. Rezygnacja może być złożona również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ​info@gorskie-resorty.pl​ lub listem poleconym na adres: Górskie Resorty.pl, ul. Niedźwiedzia 10, 02-737 Warszawa.
 • 3.4. ​Użytkownicy mają możliwość korzystania z usług Działu Rezerwacji w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania rezerwacji Pakietów – w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 – telefonicznie, e-mailowo (adres: rezerwacja@gorskie-resorty.pl).

4. ​ODWOŁYWANIE REZERWACJI

 • 4.1. Dokonując rezerwacji w Obiekcie, Użytkownik akceptuje określone warunki dotyczące odwoływania rezerwacji oraz niepojawienia się w Obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki i zasady (dostarczania usług) obowiązujące w Obiekcie, które mogą dotyczyć rezerwacji lub pobytu Użytkownika, włącznie z usługami dostarczanymi i/lub produktami oferowanymi przez dany Obiekt (warunki i zasady dotyczące usług i produktów obowiązujące w danym Obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego Obiektu).
 • 4.2. Sprawdzenie, poprawienie lub anulowanie rezerwacji jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. Instrukcja jest zawarta w mailu potwierdzającym rezerwację. W zależności od zasad danego Obiektu dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty/płatności i niepojawienia się Użytkownika w Obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub braku otrzymania zwrotu przedpłaconej/wpłaconej kwoty. W związku z powyższym zalecamy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznać się z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty/płatności i niepojawienia się Użytkownika obowiązującymi w danym Obiekcie.
 • 4.3. Każdy Użytkownik ma 14-dniowy termin do prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w art. 38 w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134) ze szczególnym uwzględnieniem art. 38 pkt. 12 wspomnianej ustawy.

 

5. ​OGRANICZENIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEMAJĄCEGO CHARAKTERU KOMERCYJNEGO

 

 • 5.1. Serwis przeznaczony jest do użytku osobistego i niemającego charakteru komercyjnego. Wszelkie treści i informacje zawarte w Serwisie, jak również infrastruktura umożliwiająca dostarczenie tych treści i informacji, są własnością Spółki lub jej dostawców. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na nieużywanie jej lub zawartych w niej treści i informacji w celu komercyjnym/handlowym (bezpośrednim lub pośrednim).

 

6. ​LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

 • 6.1. Serwis może zawierać hiperłącza do stron zarządzanych przez inne osoby/podmioty niż Spółka. Takie hiperłącza umieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych. Spółka nie kontroluje tych stron internetowych i nie jest odpowiedzialna za ich treści ani za sposób, w jaki Użytkownik z nich korzysta. Umieszczanie przez Spółkę hiperłączy do takich stron internetowych nie oznacza akceptacji zawartych tam materiałów ani jakiegokolwiek powiązania z ich operatorami.

7. ​ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 7.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które Użytkownicy faktycznie ponieśli w związku z niewywiązaniem się przez Spółkę z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług, i których łączna suma stanowi równowartość całkowitego kosztu rezerwacji Użytkownika przedstawionego w e-mailu potwierdzającym rezerwację (bez względu na to, czy była to jednorazowa, czy powtarzająca się sytuacja).
 • 7.2. Rezerwując Obiekt za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wchodzi w prawnie wiążący stosunek umowny z Partnerem/Obiektem, w którym dokonuje rezerwacji.
 • 7.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Użytkownika (bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami w Serwisie.
 • 7.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, śmierć, uszkodzenia własności lub inne (bezpośrednie lub pośrednie) poniesione przez Użytkownika szkody, straty lub koszty, bez względu na to, czy wynikają one z czynności prawnych, błędów, naruszeń, rażących zaniedbań, zawinionych działań, przeoczeń, niewypełnienia warunków umowy, wprowadzenia w błąd, deliktów prawa dokonanych przez lub (w całości lub częściowo) przypisywanych Obiektowi/Partnerom (ich pracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, agentom, reprezentantom lub spółkom powiązanym), których produkty lub usługi są (pośrednio lub bezpośrednio) udostępniane, promowane lub oferowane przez Serwis.

8. ​PRYWATNOŚĆ I COOKIES

 • 8.1. Spółka szanuje prywatność Użytkowników i stosuje zasady zawarte w Polityce prywatności i Oświadczenia ochrony danych osobowych, a także wykorzystania ​cookies.
 • 8.2. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 • 8.3. Dane Użytkowników będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Użytkownicy stron internetowych Spółki mają prawo do wglądu w swoje dane, a także do ich poprawiania oraz do zaprzestania ich wykorzystywania.
 • 8.4. Spółka zbiera w ramach działania Serwisu wszystkie dane niezbędne w procesie podjęcia rezerwacji.
 • 8.5. Powód zbierania danych osobowych: składanie i procesowanie rezerwacji

 

9. ​PRAWA WŁASNOŚCI INETELEKTUALNEJ

 • 9.1. Wszelkie oprogramowanie niezbędne do świadczenia przez Spółkę usług oraz dostępne i/lub wykorzystywane w Serwisie, jak również wszystkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim) dotyczące jakichkolwiek treści i informacji zawartych w Serwisie należą wyłącznie do Spółki.
 • 9.2. Spółka posiada wyłączne prawa (własności intelektualnej) do Serwisu, za pośrednictwem którego świadczone są usługi. Zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie części Serwisu, publikowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób treści zamieszczonych w Serwisie bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, uzyskanej przed takim wykorzystaniem. Niezgodne z prawem wykorzystanie części Serwisu lub jakiekolwiek czynności opisane powyżej stanowią istotne naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących Spółce i rodzą po jej stronie prawo dochodzenia odszkodowania.

10. ​ZMIANA REGULAMINU

 • 10.1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu wymaga ponownego zaakceptowania Warunków korzystania.

11. ​PŁATNOŚCI

 • 11.1. Użytkownik może dokonać płatności za całość lub część rezerwacji Pakietów przy użyciu kart płatniczych jak: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Dodatkowo Spółka dla wybranych ofert noclegowych udostępniła możliwość opłacenia całości lub części wartości rezerwacji za pomocą przelewów błyskawicznych i innych aplikacji płatniczych (jak np. Blik).
 • 11.2. Płatność jest dokonywana bezpośrednio na konto bankowe właściwego Obiektu. Spółka nie jest stroną rozliczeń pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem. Spółka daje jedynie możliwość dostępu do systemu transakcyjnego dostarczonego przez firmę Dotpay Sp. z o.o.. Spółka nie uzyskuje korzyści finansowych z żadnej z przeprowadzonych za pomocą wspomnianego systemu transakcji.
 • 11.3 Spółka nie przechowuje żadnych danych na temat kont bankowych użytkownika, numeru karty kredytowej czy innych danych dostępowych lub osobowych, używanych w procesie dokonywania płatności. Spółka przechowuje dane jedynie o dacie, czasie i wartości transakcji.
 • 11.4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 • 11.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą właściwy Obiekt dokonana zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 • 11.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay sp. z o.o..

12. ​POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 12.1. Wszystkie spory wynikające z Regulaminu, jak również w związku ze świadczonymi przez Spółkę usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
Chcesz być powiadamiany o zniżkach i promocjach? Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się o super ofertach wcześniej niż inni!